Vård och omsorg

Medborgarpartiet strävar för att äldre, sjuka och funktionshindrade på särskilda boenden och med hemtjänst ska kunna känna trygghet, uppleva välbefinnande och ha självbestämmande.

Medborgarpartiet strävar för att äldre, sjuka och funktionshindrade invånare ska kunna bo kvar på hemorten.

Medborgarpartiet strävar för att utöka antalet platser på särskilt boende på alla kommunens orter.

Medborgarpartiet strävar efter att det skall finnas biståndsbedömda trygghetslägenheter i anslutning till träffpunkter och vid särskilt boende.

Medborgarpartiet strävar för att socialförvaltningens budget skall vara anpassad efter faktiska behov och kunna utveckla verksamheten.

Medborgarpartiet strävar för att minska segregation i kommunen och motverka utanförskap.

Äldreomsorg

Satsa på en äldreomsorgsplan som innehåller tydliga, tidsplanerade, kostnadsberäknade och mätbara mål samt plan för regelbunden uppföljning och utvärdering.

Budget för Socialförvaltningen

Satsa på en budget för socialförvaltningen som är anpassad efter faktiska behov och utveckling av verksamhet. Bland annat genom att:

   • Budgetuppföljning sker löpande och eventuella avvikelser hanteras i direkt anslutning till avvikelsen. Krävs korrigering ska denna genomföras omgående.

   • Medel som tilldelas från myndigheter (stat eller departement) ska alltid hanteras enligt

givna direktiv från myndighet.

.

Särskilda boenden

Satsa på att utöka antalet platser på särskilda boende på alla kommunens orter.

   • Ge förutsättningar för äldre personer som önskar och vill bo kvar på hemorten att kunna göra det.

   • Ge förutsättningar för anhöriga till besök och kontakt med äldre närstående personer.

Äldre personer boende på särskilda boende skall känna sig delaktiga, ha möjlighet till social gemenskap, och ha tillgång till aktiviteter.

Äldre personer boende på särskilda boenden skall vid vård- och omsorgsbehov mötas av professionell personal.

Träffpunkterna ska utvecklas, och alla äldre och sjuka boende i ordinärt boende och särskilt boende ska erbjudas möjlighet att delta i träffarnas olika aktiviteter.

   • Detta kan ske med hjälp av tillräckligt med personal alternativt frivilligorganisationer.

Dagverksamhet för demenssjuka ska utvecklas på alla boenden för äldre personer med begynnande demenssjukdom. Verksamheten ska var riktad till personer från ordinärt boende och särskilt boende.

Mat och tillagningskök

Satsa på tillagning av mat på alla boenden som ger en ”hemkänsla”. Maten skall serveras varm och vara välsmakande.

   • Tydlig information om matsedel till alla matgäster.

   • Sänkt pris för lunch skapar förutsättningar för fler ”externa” gäster.

   • Satsa på närproducerad mat.

   • Vid behov av stöd vid en matsituation, få hjälp i en lugn och avstressad miljö.

Växelvård

Satsa på platser för växelvård på orter där det finns särskilt boende.

   • Ge förutsättningar för avlastning för närstående boende på alla orter i kommunen.

Korttidsplatser

Satsa på fler korttidsplatser. Dessutom:

   • Tillräcklig tillgång av personal med kunskap och kompetens inom medicinsk och rehabiliteringsområdet.

   • Inred miljön på korttidsplatserna så att det ger hemkänsla, ökar trivseln och välbefinnandet.

   • Aktiviteter för de boende ska finnas.

Hemtjänst

Behov av bistånd skall bestämmas av mottagarens behov. Biståndsbedömning ska i första hand ske:

   • På en personlig nivå och vid fysiskt möte i närvaro av patient, anhöriga, biståndsbedömare samt medicinsk- och rehabiliteringspersonal.

   • Sker biståndsbedömningen digitalt bör rutiner säkerställa god kvalitet.

Plats på särskilt boende ska erbjudas när en person själv bedömer behovet av det. Hög ålder skall beaktas. Riktlinjerna behöver vara förenklade och generösa.

Personal inom socialtjänsten

Skall kunna känna arbetsglädje och motivation. Detta kan ske genom att:

   • Aktivt arbeta för att personal fortlöpande får adekvat uppdatering av utbildning.

   • All personal ska behärska svenska i tal och skrift.

   • Som kvalitetsmål sörja för tillräckligt med nattpersonal i hemsjukvården.

   • Hemsjukvårdens ”natturer” ska återställas till 2 kompletta lag, ett i söder och ett i norr.

   • Arbeta för en kultur i socialförvaltningen där personal upplever en öppenhet och transparens att anmäla missförhållanden och att ledningen hörsammar och agerar för att minimera oegentligheter.

Hälso- och sjukvård

Förbättrat kvalitets- och patientsäkerhetsarbete

   • Genom att målinriktat arbeta för att minimera risker för fallskador, trycksår, munhälsa, undernäring och kontrakturer.

   • Nogsamt följa och utvärdera basala hygienrutiner.

   • Nogsamt följa användandet av läkemedel i vården av demenssjuka.

   • Genom målinriktat kvalitetssäkerhetsarbete använda olika kvalitetsverktyg där all berörd vård- och omsorgspersonal är delaktiga i utvecklingsarbetet.

   • Genom att tid för daglig reflektion för vård och omsorgspersonal införs i verksamheterna, där frågor om bemötande och kvalitetsbrister kan uppmärksammas, planeras och åtgärdas genom utveckling av nya arbetssätt.

Palliativ vård

Arbeta för fungerande och utbyggd palliativ vård i Gislaveds kommun inom särskilt boende och hemtjänsten.

   • Med hjälp av personal med specifik kunskap och kompetens om palliativ vård.

   • Målsättning är att ingen person skall dö ensam.

Bårhus i Gislaveds tätort
Vi anser att kommunen tillsammans med regionen och andra aktörer skall tillskapa ett bårhus i Gislaveds tätort.

Funktionshinderomsorg

Personer som har behov av stort stöd och omsorg och där behovet inte kan erbjudas i ordinärt boende skall erbjudas vårdbostad med särskild service.

För vuxna personer med intellektuella funktionsnedsättningar

   • Skall avtal med Solbackens Omsorg fortgå.

För äldre personer med kronisk psykisk sjukdom

   • Skall erbjudas ett gruppboende med särskild service, psykiatri

Motverka segregation och utanförskap

För personer med missbruksproblem avseende alkohol eller droger skall stödboende erbjudas genom att:

   • Fortsätta bedriva stödboendet ”Henjahemmet”.

   • Med hjälp av frivilligorganisationer tex. Hela Människan etablera ett härbärge.

Utveckling av den nära vården

Samverkan och egenvård är centralt i omställningen till nära vård. Detta kan ske genom:

   • Aktiv samverkan mellan kommunen och regionen.

   • Använda ny teknik.

   • Att personal kan medverka i utvecklingen av e-tjänster och har digital kompetens.

   • Personcentrering som förhållningssätt och arbetssätt i organisationen.

   • Förmåga att arbeta över traditionella gränser.

   • Kommunicera och arbeta förebyggande.

   • Alla äldre personer boende på särskilt boende och i hemmen (hemtjänst) har rätt till en ”fast läkare” och behov av läkarkontinuitet.
Våra tre ledamöter i socialnämnden jobbar intensivt med att få så stort genomslag för våra ståndpunkter som möjligt.