Barn och skola

 

Medborgarpartiet strävar för att alla barn skall ha rätt till en trygg uppväxt, och en utbildning som ger möjlighet till ett bra vuxenliv och en framtidstro.

Medborgarpartiet strävar för en skola som får familjer att flytta till Gislaveds kommun.

Medborgarpartiet strävar för att barngrupper i förskolan och elevgrupper i grundskolan ska bli mindre.

Förskolan och Fritidshem

Satsa på förskolan och fritidshem genom två pedagoger per barngrupp

 • ger förutsättningar för att se varje barn som unika personer med potential för personlig utveckling.

 • för att uppmärksamma barn som har särskilda behov.

Grundskolan

Satsa på grundskolan genom två pedagoger per elevgrupp i klassrummet (jämför Södertälje kommun).

 • ger förutsättningar för förbättrad kontinuitet.

 • ger bättre förutsättningar för elever att få ”studiero” och elever får stöd till bättre studieresultat.

 • ger bättre förutsättningar för elever att på skoltid tillgodogöra sig undervisning och få godkända betyg.

 • en arbetsmiljö som är mindre belastande och administrativt tung för pedagoger.

Satsa på grundskolan genom att aktivt arbeta för att öka andelen legitimerade pedagoger.

 • genom att stimulera obehörig personal som finns i skolan möjligheter att bli legitimerade pedagoger. Detta kan ske genom utbildning på distans.

Satsa på grundskolan genom att förbättra status på ”läraryrket”.

 • genom marknadsmässiga löner för pedagoger.

 • genom kompetensutveckling.

 • genom att utveckla den ledande förmågan hos pedagogerna vilket gagnar elevers lärande.

Satsa på grundskolan genom att förebygga utanförskap.

 • genom att anställa pedagoger med utländsk bakgrund.

 • genom att modersmålslärare stödjer pedagoger i undervisning.

Satsa på grundskolan genom att ge förutsättningar till en bra skolmiljö.

 • genom att arbeta för fler vuxna i skolan.

Satsa på grundskolan genom att ge organisatoriska förutsättningar för en stabil skolutveckling.

 • genom rektorer är ledare med adekvat utbildning.

 • genom att rektorer har rimligt antal medarbetare i sin personalgrupp.

 • genom att utveckla stödfunktioner till rektorerna.

Fritidsgårdar

Satsa på fritidsgårdar genom att förebygga utanförskap.

 • genom att öppna fler fritidsgårdar för ungdomar.

Gymnasium

Satsa på Gislaveds kommuns gymnasium genom att aktivt arbeta för att elever skall vara behöriga till yrkesprogram.

 • genom att marknadsföra lärlingsprogram.

 • Stimulera fler elever till yrkesutbildning samt marknadsföring för möjligheter att fortsätta till högskolestudier.

Musikskolan

Satsa på musikskolan genom att verka för musikskolan skall ”finnas kvar” under skoltid.

 • Ger förutsättningar för att ungdomar får studera musik på dagtid.

 • Ger alla elever i kommunen samma förutsättningar att utöva musik.

Elevhälsan

Satsa på elevhälsan och det förebyggande arbete så att elever få studiero.

 • genom att elever får en trygg skolmiljö som ger arbetsro genom lärarstöd och möjlighet till delaktighet.

Lovskola

Satsa på att elever når godkända betyg på skoltid. För elever som ej når godkända betyg erbjudande om lovskola.

Utvärdering av skolomorganisationen

Kontinuerligt utvärdera skolomorganisation som genomförs succesivt relaterat till skolresultat.